Informacje dla studentów

Materiały do pobrania:

Materiały do wykładu z demografii:
Urodzenia, zgony
Małżeństwa, rozwody
Migracje

Slajdy z wykładu ze statystyki:
Miary opisowe
Analiza korelacji i regresji
Wnioskowanie w analizie korelacji i regresji
Szeregi czasowe
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Wybrane rozkłady zmiennych losowych
Podstawy wnioskowania statystycznego - część I
Podstawy wnioskowania statystycznego - część II
Przedziały ufności dla wybranych parametrów populacji
Obszar ufności dla dystrybuanty empirycznej
Wybrane testy istotności