Łódzkie Dni Gerontologii 2012

18-19 czerwca 2012 r.

W dniach 18-19 czerwca 2012 r. w Łodzi odbyła się konferencja zorganizowana przez Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego zatytułowana Łódzkie Dni Gerontologii. Konferencja poświęcona była zmianom w strukturach demograficznych oraz w procesach struktury te kształtujących. Przemiany struktur i procesów ludnościowych generują konsekwencje zarówno doraźne, jak i długotrwałe. Wzrastająca świadomość następstw przemian ludnościowych implikuje wzrost zainteresowania powyższymi zmianami nie tylko demografów, ale i badaczy innych dyscyplin naukowych. Dlatego też w gronie około 50 uczestników byli nie tylko gerontolodzy i demografowie, lecz również socjolodzy, politycy społeczni, statystycy oraz architekci.

Celem konferencji było umożliwienie przedstawienia wybranych projekcji ludnościowych i wymiany poglądów dotyczących tempa, kierunków i konsekwencji tych zmian. Obszary badawcze poruszane w wygłoszonych referatach oraz w dyskusji koncentrowały się wokół poniższych zagadnień szczegółowych:

  • wyniki projekcji demograficznych dla Polski przygotowywanych przez różne instytucje prognozujące, w tym przedstawienie Polski na mapie demograficznej Europy,
  • konsekwencje zmian w strukturze ludności dla rynku pracy, systemów ubezpieczeń społecznych, sytuacji zdrowotnej,
  • zmiany w strukturze demograficznej w relacji do procesów migracyjnych,
  • wpływ przemian demograficznych na kształtowanie rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, przewidywanie przyszłych tendencji w tym względzie,
  • wybrane metody prognozowania zjawisk demograficznych

Konferencja współfinansowana przez Urząd Miasta Łodzi:

Logo

Program