Łódzkie Dni Gerontologii 2018

20-21 września 2018 r.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Statystyki i Demografii
Zakład Demografii Gerontologii Społecznej

KOMUNIKAT

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ od wielu lat jest organizatorem konferencji poświęconych problematyce przyczyn, przebiegu i konsekwencji starzenia się ludności. W ramach cyklu "Łódzkie Dni Gerontologii" planowana jest kolejna konferencja w Łodzi, w dniach 20-21 września 2018 roku. Celem organizatorów tego jest umożliwienie wymiany poglądów osobom, reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom, zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych.

W zamierzeniu organizatorów konferencji dyskusja powinna koncentrować się wokół poniższych szczegółowych zagadnień:

 • proces demograficznego starzenia się ludności, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego oraz dualnego charakteru samego procesu starzenia się (tj. rozrostu populacji osób bardzo starych);
 • starzenie się ludności a bezpieczeństwo demograficzne, gospodarcze i społeczne,
 • stan zdrowia, warunki bytowe i jakość życia seniorów;
 • potrzeby zdrowotne seniorów oraz możliwości przyszłego zaspokajania tych potrzeb;
 • sytuacja ludzi starszych na rynku pracy;
 • zadania polityki społecznej realizowanej na różnych szczeblach wobec ludzi starszych i starości;
 • rola seniorów jako konsumentów - nowego, ważnego segmentu rynku dóbr i usług;
 • opieka formalna i nieformalna nad seniorami;
 • kulturowy kontekst starzenia się indywidualnego i demograficznego;
 • zawansowane metody statystyczne i ekonometryczne w analizie procesu starzenia się ludności;
Powyższa lista nie powinna być traktowana jako wyczerpująca, lecz raczej jako propozycja tematyki wystąpień na konferencji. W przypadku chęci organizacji specjalnej sesji tematycznej, prosimy o uprzedni kontakt z organizatorami.

Opłaty i informacje organizacyjne:

 • 900 zł - Pełny udział w konferencji wraz ze zgłoszeniem artykułu do publikacji,
 • 500 zł - Opłata ulgowa dla doktorantów,
 • 300 zł - Udział z referatem bez zgłoszeniem artykułu do publikacji lub bierne uczestnictwo.
Uwaga: Opłata za uczestnictwo w konferencji nie zawiera kosztu noclegów!

Termin zgłoszeń: do 30 czerwca 2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem:

http://www.konferencjaes.uni.lodz.pl/wydarzenie/lodzkie-dni-gerontologii-2018/206/

Opłatę konferencyjną należy przelać do 30.06.2018 r. na konto:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi
numer konta: 98 1240 3028 1111 0010 7805 5794
z dopiskiem "Gerontologia 2018"

Organizatorzy zamierzają wydać zgłoszone i pozytywnie ocenione przez zewnętrznych recenzentów referaty w czasopiśmie "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" (14 punktów zgodnie z ostatnią ewaluacją MNiSzW dotyczącą czasopism naukowych).

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzentów, niespełnienia wymogów formalnych lub rezygnacji na mniej niż 15 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Dodatkowych informacji udzielają:

dr Dorota Kałuża-Kopias oraz dr Anna Majdzińska (gerontologia@uni.lodz.pl)
mgr inż. Anna Skoneczka (demo@uni.lodz.pl)

Adres do korespondencji:

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź;
tel. (+42) 635-48-31,
fax. (+42) 635-50-11

Prosimy o pełną swobodę w rozpowszechnianiu niniejszego komunikatu i udostępnianiu go wszystkim zainteresowanym.