Grant NCN,Nowa teoria modelowania umieralności i jej zastosowania w planach emerytalnych, kierownik Agnieszka Rossa, okres realizacji 2016-2018

 

Grant NCN, Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch pokoleń - udzielających wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki nad osobami starszymi, kierownik Zofia Szweda-Lewandowska, okres realizacji 2014-03-18 – 2016-09-17

 

Grant NCN, Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przełączających  układów  dynamicznych, kierownik Agnieszka Rossa, okres realizacji 2011-12-07 – 2015-12-06

 

Grant NCN, Regionalizacja demograficzna (wybrane metody i próby ich aplikacji), kierownik Jerzy T. Kowaleski,  okres realizacji 2011-05-19 – 2013-11-18

 

Grant MNiSzW, Analiza i modelowanie stochastyczne umieralności - prognoza dla Polski do 2050 roku, kierownik A. Rossa, okres realizacji 2009-09-30 – 2011-12-29

 

Grant Prezydenta m. Łodzi,  Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi na tle wybranych miast Polski i Europy – stan obecny i perspektywy, kierownik Agnieszka Rossa, okres realizacji 2009-08-12 –  2009-12-10

 

Grant MNiSzW, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski (przyczyny, etapy, następstwa), kierownik Jerzy T. Kowaleski, okres realizacji 2008-01-01 – 2010-04-24

 

Grant MNiSzW, Zmiany w strukturze narodowościowej mieszkańców Polski w XX wieku i ich konsekwencje dla procesów demograficznych, kierownik Jerzy T. Kowaleski, okres realizacji 2008-01-01 – 2010-03-24