Anna Wierzbicka – absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie studentka Studium Doktoranckiego Ekonomii UŁ.

Główne obszary badawcze: ekonomika zdrowia, efektywność placówek opieki zdrowotnej, optymalna alokacja i zarz±dzanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi sektora zdrowotnego, rola mechanizmów rynkowych w ochronie zdrowia, analiza taksonomiczna.