Kałuża-Kopias Dorota, (2016), Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 258, s. 17-28;

Kałuża-Kopias Dorota, (2015), Migracje w województwie łódzkim, [w:] Piotr Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 109-144;

Kałuża-Kopias Dorota, (2015), Polscy emigranci w późnym wieku, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(315), http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.315.05;

Kałuża-Kopias Dorota, (2014), Specyfika przemieszczeń wewnętrznych osób starszych w Polsce, Studia Demograficzne, nr2/166, s. 97-120;

Kałuża-Kopias Dorota, (2014), Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny i perspektywy, Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje, nr 27(4) 2014, s. 41–54, dostępny w Internecie: www.problemypolitykispolecznej.pl;

Kałuża-Kopias Dorota, (2014) Potencjalne zasoby pracy w wielkich miastach, [w:] L. Machol-Zajda, C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aktualne problemy, Białystok-Warszawa

Kałuża-Kopias Dorota, (2014) Osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030, [w:] red. Szukalski P., Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa

Kałuża-Kopias Dorota, (2014) Trafność prognozowanego poziomu migracji w pracach GUS, „Space-Society-Ekonomy” nr 13

Kałuża-Kopias Dorota, (2014) Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (red.) Rączaszek A., Wiesław Koczur, nr. 167

Kałuża-Kopias Dorota, Szukalski Piotr (red.), (2013) Pomyślne starzenie się – uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne, "Acta Uniwesitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 297, ss. 274

Kałuża-Kopias Dorota, (2013) Demograficzne skutki migracji zagranicznych – przypadek Polski, „Space-Society-Ekonomy”, nr 12

Kałuża-Kopias Dorota, (2013) Charakterystyka demograficzna imigrantów po 60. roku życia – Polska, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 29

Timler, D., Szarpak, Ł., Madziała, M., Kałuża-Kopias Dorota (2013) Pracownicy ochrony zdrowia w wieku przedemerytalnym na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 291

Kałuża-Kopias Dorota, Szukalski Piotr (red.), (2013) Starzenie się ludności między demografią a polityką społeczną, "Acta Uniwesitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 291

Kałuża-Kopias Dorota, (2012), Osoby po pięćdziesiątym roku życia jako grupa w szczególnej sytuacji na rynku pracy, [w:] E. Kantanowicz, G. Orzechowska (red.), Tom II, Obszary zagrożeń człowieka w relacjach współczesności, Wyd. Impuls, Kraków

Kałuża-Kopias Dorota, (2012), Migracje osób starszych – konceptualizacja i operacjonalizacja, [w:] Agnieszka Rossa (red.), Wprowadzenie do Gerontometrii, Uniwersytetu Łódzkiego

Kałuża-Kopias Dorota, (2012), Przegląd metod modelowania i prognozowania umieralności, [w:]  red. A. Rossa, Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wyd. UŁ, współautorzy: Milena Lange, Agnieszka Rossa Zofia Szweda-Lewandowska

Kałuża-Kopias Dorota, (2011), Perspektywy demograficzne wzrostu aktywności Polek i Polaków w niemobilnym wieku produkcyjnym, [w:] R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red). Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wyd. WSE

Kałuża-Kopias Dorota, (2011) Situation of people aged 50+/45+ In the Polish labor market. Legal framework for suport [in:] Urbaniak B., Wiktorowicz J. (edited by)  An Analytical Raport on Programmes for People 50+ Implemented In Poland between 2004 and 2009 Wyd. Biblioteka, Łódź, współautorzy: Justyna Wiktorowicz, Anna Malarska

Kałuża-Kopias Dorota, (2011) współautor: Sytuacja osób w wieku 50+/45+ na rynku pracy w Polsce - zalecenia dla monitoringu bezrobocia osób w wieku 50 lat i więcej [w:] Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, Wyd. Biblioteka, Łódź, współautorzy: Justyna Wiktorowicz, Anna Malarska

Kałuża-Kopias Dorota, (2011) Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, (red.) T.J. Kowaleski w: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczyny etapy następstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Kałuża-Kopias Dorota, (2011) Poziom umieralności w projekcjach demograficznych GUS, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 254