Majdzińska Anna, Kowaleski Jerzy, (2017), Demographic Determinants of Potential Labour Force Substitution in Poland and Europe , Olsztyn Oeconomic Journal, nr 12(2), s. 163-179;

Majdzińska Anna, (2016), Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i próby ich aplikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Majdzińska Anna, (2016), Starzenie się potencjalnych zasobów pracy na rynku europejskim, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 258.

Majdzińska Anna, (2016), Demograficzno-społeczna charakterystyka potencjalnych zasobów pracy w krajach europejskich, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 293.

Majdzińska Anna, (2015), Regional variation of potential and actual labour resources in Poland in the light of forecasts through 2040, Olsztyn Economic Journal, nr 10 (4/2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 353-371;

Majdzińska Anna, (2015), Wybrane charakterystyki potencjalnych zasobów pracy w Polsce – ujęcie przestrzenno-czasowe, [w:] Anna Organiściak-Krzykowska, Marlena Cicha-Nazarczuk (red.), Przemiany rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, s. 193-206;

Majdzińska Anna, (2015), Klasyfikacje obszarów polski z punktu widzenia wybranych cech społeczno-demograficznych ludności, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, tom XVI, nr 3, ss. 269-278;

Majdzińska Anna, (2015), Zróżnicowanie zaawansowania starości demograficznej na obszarze województwa łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 4(315), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 109-126;

Majdzińska Anna, (2014), Ekonomiczne następstwa zmian w strukturach ludnościowych w krajach Unii Europejskiej Wiadomości Statystyczne, nr 10, GUS, PTS, Warszawa;

Majdzińska Anna, (2013), Struktury i procesy demograficzne w wybranych wielkich miastach współczesnej Europy, [w:] Dzieciuchowicz J., Janiszewska A. (red.), Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Majdzińska Anna, Jerzy T. Kowaleski, (2013), Miary i skale zaawansowania starości demograficznej, [w:] Rossa A. (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Majdzińska Anna, Wierzbicka Anna, (2013), Istota nauczania demografii w kontekście kierunków i strategii rozwoju kraju, [w]: Jędrzejczak A., Kupis-Fijałkowska A. (red.), Metody oceny jakości nauczania, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 280, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Majdzińska Anna, Kowaleski Jerzy T., (2012), Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza, Studia Demograficzne, nr 1(161), PAN, Warszawa;

Majdzińska Anna, (2012), Czy istnieje przestrzenne zróżnicowanie zaawansowania drugiego przejścia demograficznego w Polsce? [w:] Rączaszek A. (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 98, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

Majdzińska Anna, (2011), Procesy demograficzne w średnich i dużych miastach Polski – podobieństwa i różnice oraz próby klasyfikacji, [w:] Balcerowicz-Szkutnik M. (red.), Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne, Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, nr 95, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

Majdzińska Anna, Kowaleski Jerzy T., (2011), Starzenie się ludności – aspekt krajowy i regionalny, [w:] Organiściak-Krzykowska A. (red.), Regionalne aspekty rynku pracy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

Majdzińska Anna, Śmigielski Witold, (2011), The influence of religiousness on family planning decisions of the students of University of Lodz, [w:] Rossa A., Kowaleski J. T. (red.), Demographic future of Poland, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 250, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Majdzińska Anna, Śmigielski Janusz, Śmigielski Witold, (2010), Using the ROC curves to find the cut-off point in logistic regression with unbalanced samples, Statistics in Transition: New Series, 2(11), GUS, Warszawa;

Majdzińska Anna, (2010), Zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 11, GUS, PTE, Warszawa;

Majdzińska Anna, Śmigielski Witold, (2010), Wizja własnej przyszłości zawodowej i rodzinnej studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych nr 22, Komitet Nauk Demograficznych PAN;

Majdzińska Anna, (2010), Stan i ochrona środowiska w największych miastach Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi), [w:] Rossa A., Kowaleski J. T. (red.), Społeczno-ekonomiczny i demograficzny rozwój Łodzi na tle wybranych miast Polski, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 237, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Majdzińska< Anna, Śmigielski Witold, (2009), Wpływ religijności na decyzje dotyczące planowania życia rodzinnego studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Majdzińska Anna, (2008), Dynamika zaludnienia w województwach łódzkim i świętokrzyskim w początkach XXI wieku, Przegląd Geograficzny, nr 80(4);

Majdzińska Anna, (2008), Społeczno-demograficzna charakterystyka bezrobotnych, Wiadomości Statystyczne, nr 8, GUS i PTS, Warszawa.