Wierzbicka Anna, (2013), Wpływ kryzysu na sytuację finansową mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim, Przedsiębiorczość i Zarządzenie. Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym, tom XIV, zeszyt 8, część I, Łódź

Majdzińska Anna, Wierzbicka Anna, (2013), Istota nauczania demografii w kontekście kierunków i strategii rozwoju kraju, Zeszyty Acta Universitatis Lodziensis. Folia OeconomicaMetody oceny jakości nauczania”, Łódź

Wierzbicka Anna, (2012), Taxonomic Analysis of the Polish Public Health in Comparison with Selected European Countries, Statistics in Transition new series, Volume 13, Number 2, Warszawa

Wierzbicka Anna, (2011), Zarządzanie kosztami na przykładzie SPZOZ z regionu łódzkiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, Zeszyt 13, Finanse i rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Brodnica

Wierzbicka Anna, (2011), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej na przykładzie wybranej jednostki, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw, Warszawa